Μια αρχή για όλους
Χαιρετισμός του Συνηγόρου


Εφημερίδα της Υπηρεσίας - Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε εφαρμογή του Νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/13.07.2010), με τον οποίο εισάγεται η υποχρέωση καταχώρισης και ανάρτησης των νόμων, των κανονιστικών πράξεων και εν γένει πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, από την 1η Νοεμβρίου 2010 ο Συνήγορος του Καταναλωτή αναρτά τις σχετικές πράξεις στους διαδικτυακούς τόπους ειδικού σκοπού που παρέχονται από το «Πρόγραμμα Διαύγεια».

© ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2007