Μια αρχή για όλους
Χαιρετισμός του ΣυνηγόρουΔιαβουλεύσεις


  Κατάλογος διαβουλεύσεων (σε μορφή csv) 10/02/2020 - Παρατηρήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών

 08/01/2018 - Θέσεις της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για τη «Μεταρρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης»

 22/09/2017 - Παρατηρήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Φορητότητας αριθμών στην Ελληνική αγορά

 10/03/2017 - Παρατηρήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών

 24/02/2016 - Τελική πρόταση Συνηγόρου του Καταναλωτή για την κατάρτιση Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας

 21/12/2015 - Πρόταση Συνηγόρου του Καταναλωτή προς το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς για την κατάρτιση Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας (Κείμενο πρότασης | Εισήγηση Συνηγόρου του Καταναλωτή στο ΕΣΚΑ | Σχετικό Δελτίο Τύπου)

 13/12/2012 - Συμμετοχή του Συνηγόρου του Καταναλωτή στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την κατάρτιση του Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές (ΧΥΚ) των συγκοινωνιακών εταιρείων Ο.Α.Σ.Α. ΑΕ, Ο.ΣΥ. ΑΕ και ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ (Παρατηρήσεις του ΣτΚ | Σχέδιο του ΧΥΚ)

 07/04/2010 - Παρατηρήσεις του Συνηγόρου του Καταναλωτή στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

 27/02/2009 - Συμμετοχή Συνηγόρου του Καταναλωτή στη διαβούλευση για την Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα μέσα συλλογικής έννομης προστασίας των καταναλωτών

 05/12/2008 - Σχόλια Συνηγόρου του Καταναλωτή επί της Πρότασης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των καταναλωτών (COM(2008) 614)   (Συμμετοχή Συνηγόρου του Καταναλωτή στη κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής στις 18 Ιουνίου 2009 με θέμα ημερήσιας διάταξης την εξέταση της Πρότασης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των Καταναλωτών (COM (2008) 614 τελικό))

 13/11/2008 - Συμμετοχή Συνηγόρου του Καταναλωτή στη διαβούλευση για το προσχέδιο νόμου ενσωμάτωσης της οδηγίας 2004/113/ΕΚ για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες

 15/10/2008 - Προτάσεις του Συνηγόρου του Καταναλωτή στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την κατάρτιση του νέου ΧΥΚ των ΕΛΤΑ

 28/09/2007 - Συμμετοχή του Συνηγόρου του Καταναλωτή στη δημόσια διαβούλευση της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καταρτισμό Ευρωπαϊκής Χάρτας για τα δικαιώματα των καταναλωτών ενέργειας στα κράτη-μέλη (Κείμενο διαβούλευσης: el / en)

 05/07/2007 - Παρατηρήσεις του Συνηγόρου του Καταναλωτή στην Πρόταση Οδηγίας της Ε.Ε. σχετικά με χρονομεριστική μίσθωση και λοιπά τουριστικά προϊόντα

 23/04/2007 - Προτάσεις του Συνηγόρου του Καταναλωτή στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για τα δικαιώματα των επιβατών και τις υποχρεώσεις των μεταφορέων

 28/02/2007 - Προτάσεις του Συνηγόρου του Καταναλωτή στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του προσχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης περί «Προστασίας του Καταναλωτή»
© ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2007