Μια αρχή για όλους
Χαιρετισμός του Συνηγόρου



Οργάνωση και Στελέχωση


Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Λευτέρης Ζαγορίτης επικουρείται στο έργο του από δύο Βοηθούς Συνηγόρους, ένας εκ των οποίων ορίζεται με την απόφαση του διορισμού του να εκτελεί χρέη Αναπληρωτή Συνηγόρου.

Αναπληρώτρια Συνήγορος είναι η κ. Βασιλική Μπώλου και Βοηθός Συνήγορος είναι o κ. Ευθύμιος Τσίγκας.

Η λειτουργία της Αρχής υποστηρίζεται από δεκαπέντε (15) Ειδικούς Επιστήμονες, πέντε (5) Βοηθούς Επιστήμονες και επτά (7) υπαλλήλους γραμματειακής υποστήριξης.

Διατελέσαντες Συνήγοροι του Καταναλωτή



Οργανόγραμμα της Ανεξάρτητης Αρχής ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ





© ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2007