Μια αρχή για όλους
Χαιρετισμός του ΣυνηγόρουΟργάνωση και Στελέχωση


Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Λευτέρης Ζαγορίτης επικουρείται στο έργο του από δύο Βοηθούς Συνηγόρους, ένας εκ των οποίων ορίζεται με την απόφαση του διορισμού του να εκτελεί χρέη Αναπληρωτή Συνηγόρου. Αναπληρώτρια Συνήγορος είναι η κ. Αθηνά Κοντογιάννη και Βοηθός Συνήγορος είναι η κ. Βασιλική Μπώλου.

Η λειτουργία της Αρχής υποστηρίζεται από δεκαπέντε (15) Ειδικούς Επιστήμονες, πέντε (5) Βοηθούς Επιστήμονες και επτά (7) υπαλλήλους γραμματειακής υποστήριξης.

Διατελέσαντες Συνήγοροι του ΚαταναλωτήΟργανόγραμμα της Ανεξάρτητης Αρχής ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

© ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2007