Μια αρχή για όλους
Χαιρετισμός του Συνηγόρου


Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

«Υπηρετεί την ανάγκη της συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών»


Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών

Μητρώο φορέων εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών   Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών


Τελευταία Νέα


  04/10/2017 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την Τράπεζα APLHA BANK Α.Ε.: Αποστολή πρακτικών συμφωνιών ρύθμισης οφειλής και αποδοχής χρέους σε υπερήμερους δανειολήπτες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, μέσω συνεργαζόμενων με την Τράπεζα δικηγόρων, χωρίς τη συναίνεση και την υπογραφή τους. Παύση αθέμιτης εμπορικής πρακτικής και δη επιθετικής, κατ΄εφαρμογήν των άρθρων 9α επ. και 9ζ επ. του ν.2251/1994. Επανορθωτική δήλωση της Τράπεζας. (Έγγραφη Σύσταση Συνηγόρου του Καταναλωτή | Απάντηση της ALPHA BANK)

  04/10/2017 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία με διακριτικό τίτλο "THE GOLDEN ATHENS SPA" σχετικά με κόστος υπηρεσιών που δεν παρασχέθηκαν

  02/10/2017 - Δελτίο Τύπου: Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή», του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας για την προώθηση της εξωδικαστικής επίλυσης και της διαμεσολάβησης (pdf | doc)

  02/10/2017 - Συνέντευξη του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Λευτέρη Ζαγορίτη, στο ΑΠΕ – ΜΠΕ με θέμα τη σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή για τις χρεώσεις από πενταψήφια σε κινητά

  26/09/2017 - Αποδεκτή έγινε έγγραφη σύσταση προς τράπεζα: Διαγραφή τόκων σε λογαριασμό υπερανάληψης - έλλειψη βασικών όρων στη σύμβαση - ελλειπής περιοδική ενημέρωση του καταναλωτή

  22/09/2017 - Επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σχετικά με την αναθεώρηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών και του Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (Υ.Π.Π.)

  22/09/2017 - Παρατηρήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Φορητότητας αριθμών στην Ελληνική αγορά

  22/09/2017 - Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δεύτερο τμήμα) της 20ης Σεπτεμβρίου 2017: Προδικαστική παραπομπή – Προστασία των καταναλωτών – Οδηγία 93/13/ΕΟΚ – Καταχρηστικές ρήτρες συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές – Άρθρο 3, παράγραφος 1, και άρθρο 4, παράγραφος 2 – Εκτίμηση του καταχρηστικού χαρακτήρα των συμβατικών ρητρών – Σύμβαση δανείου σε ξένο νόμισμα – Συναλλαγματικός κίνδυνος τον οποίο φέρει εξ ολοκλήρου ο καταναλωτής – Σημαντική ανισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων που απορρέουν από τη σύμβαση – Χρόνος εκτιμήσεως της υπάρξεως της ανισορροπίας – Εννοιολογικό περιεχόμενο των "διατυπωμένων κατά τρόπο σαφή και κατανοητό" ρητρών – Επίπεδο της ενημερώσεως που πρέπει να παρέχει η τράπεζα

  20/09/2017 - Αποδεκτή έγινε έγγραφη σύσταση προς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους: Ακούσια εγγραφή, χωρίς εισαγωγή του αριθμού κινητής σύνδεσης από τον καταναλωτή σε υπηρεσία Πολυμεσικής Πληροφόρησης (Υ.Π.Π.), διαφημιζόμενη μέσω αναδυόμενου παραθύρου (pop-up window) κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο με χρήση δεδομένων (data) μέσω του 3G δικτύου του τηλεπικοινωνιακού παρόχου του καταναλωτή - Ενεργοποίηση λειτουργίας προώθησης κινητού τηλεφωνικού αριθμού (MSISDN forwarding) από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο για ορισμένες διευθύνσεις παροχής Υ.Π.Π..

  14/09/2017 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία ΔΕΗ Α.Ε.: Καθυστέρηση σύναψης σύμβασης Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας και Ηλεκτροδότησης (βλ. άρθρα 17, 18 Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, άρθρο 9 Κώδικα Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου)

  13/09/2017 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς τις εταιρίες ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: Μέτρα για την αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης - Δωρεάν χορήγηση ηλεκτρικής ενέργειας - Μη πλήρης χορήγηση των παροχών (βλ.ν. 4320/2015, άρθρα 8 και 9ζ του ν. 2251/1994, όπως ισχύει, ΑΚ 914, 288)

  13/09/2017 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία ΔΕΗ Α.Ε.: Τιμολόγιο Πολυτέκνων - Καθυστέρηση υποβολής δικαιολογητικών (βλ. άρθρο 8 του ν. 2251/1994, όπως ισχύει, ΑΚ 288)

  13/09/2017 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία ΔΕΗ Α.Ε.: Διακανονισμός Οφειλών - Οικονομική Αδυναμία - Μητρώο Ευάλωτων Πελατών - Κληρονόμοι - Καθολική Υπηρεσία (βλ. άρθρα 34, 39 και 44 Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, άρθρο 8 του ν. 2251/1994, όπως ισχύει, άρθρο 58 του ν. 4001/2011, ΑΚ 914, 288)

  04/09/2017 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρεία Ideal Electronics Α.Ε.: Ενεργοποίηση και έκταση εδαφικής ισχύος της εγγύησης "Ό,τι κι αν συμβεί" - Γενικοί Όροι Συναλλαγών - Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

  01/09/2017 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: Διακανονισμός οφειλής παροχής ενταγμένης στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών σε δόσεις ίσες με το 50% της αντίστοιχης, μέσης μηνιαίας δαπάνης για την αξία ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρο 34 Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας σε Πελάτες)

  01/09/2017 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς τις εταιρίες ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: Παρέμβαση σε Μετρητή - Αναδρομική Διόρθωση Κατανάλωσης - Επανεκτίμηση Κατανάλωσης (βλ. άρθρα 87-91 Κώδικα Διαχείρησης ΕΔΔΗΕ, άρθρο 16 Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Μετρητών Δικτύου)

  24/08/2017 - Δελτίο Τύπου: Μηνυτήρια αναφορά για τη λειτουργία χωρίς νόμιμη άδεια ιδιωτικής τράπεζας βλαστοκυττάρων (pdf | doc)






© ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2007