Μια αρχή για όλους
Χαιρετισμός του Συνηγόρου


Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

«Υπηρετεί την ανάγκη της συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών»


Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών

Μητρώο φορέων εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών   Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών

Έλεγξε τα δικαιώματά σου όταν ταξιδεύεις αεροπορικώς


Τελευταία Νέα


  05/06/2019 - Παραδόθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νίκο Βούτση, η Ετήσια Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» για το 2018 (Σχετικό Δελτίο Τύπου)

  17/05/2019 - Αποδεκτή έγινε Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα προς προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας: Αόριστη Αναπροσαρμογή Τιμολογίων Προμήθειας - Μονομερής Τροποποίηση Τιμολογίου - Ορθή προσυμβατική ενημέρωση Καταναλωτών - Ένταξη ΓΟΣ στη σύμβαση - Αόριστοι ΓΟΣ - Παραπλανητικές Πρακτικές (βλ. άρθρα 16-18 Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, άρθρα 2 και 9γ του ν. 2251/1994, όπως ισχύει, άρθρο 2 Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας)

  18/04/2019 - Συνέντευξη του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Λευτέρη Ζαγορίτη, στο portal epixeiro.gr

  18/04/2019 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης - πορίσματος προς την εταιρία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: Έλεγχος Κατανάλωσης κατά τη διαδικασία Αλλαγής Προμηθευτή - Διόρθωση Κατανάλωσης (βλ. άρθρα 91, 92 Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ, άρθρο 14 Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, άρθρο 8 ν. 2251/1994, όπως ισχύει, ΑΚ 288)

  05/04/2019 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης - πορίσματος προς την εταιρία ΕΥΔΑΠ Α.Ε.: Παραγραφή αξιώσεων (βλ. ΑΚ 250)

  19/03/2019 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης - πορίσματος προς την εταιρία VOLTON Α.Ε.: Ρήτρα Οριακής Τιμής Συστήματος - Αόριστη Αναπροσαρμογή Τιμολογίων Προμήθειας Μονομερής Τροποποίηση Τιμολογίου - Ορθή προσυμβατική ενημέρωση Καταναλωτών - Ένταξη ΓΟΣ στη σύμβαση - Αόριστοι ΓΟΣ - Παραπλανητικές Πρακτικές (βλ. άρθρα 16-18 Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, άρθρα 2 και 9γ του ν. 2251/1994, όπως ισχύει, άρθρο 2 Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας)

  14/03/2019 - Δελτίο Τύπου: Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή (pdf | doc)

  08/03/2019 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης - πορίσματος προς την εταιρία VOLTON Α.Ε.: Αναπροσαρμογή Τιμολογίων Προμήθειας - Ρήτρα Οριακής Τιμής Συστήματος - Ορθή προσυμβατική ενημέρωση Καταναλωτών - Ένταξη ΓΟΣ στη σύμβαση - Παραπλανητικές Πρακτικές (βλ. άρθρα 16-18 Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, άρθρα 2 και 9γ του ν. 2251/1994, όπως ισχύει, άρθρο 2 Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας)

  06/03/2019 - Επισημάνσεις και ενέργειες του Συνηγόρου του Καταναλωτή επί της απάντησης της εταιρίας ΔΕΗ Α.Ε. στην έγγραφη σύσταση της Αρχής σχετικά με τη χρέωση των έγχαρτων λογαριασμών κατανάλωσης

  01/03/2019 - Αποδεκτή έγινε Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα προς προς ασφαλιστική εταιρία για άκυρη καταγγελία ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής ασφαλίστρων - Δεν αποδείχτηκε ότι η επιστολή υπενθύμισης υποχρέωσης καταβολής ασφαλίστρων περιήλθε στον νόμιμο παραλήπτη της (ασφαλισμένη), για να παραγάγει τα αποτελέσματά της

  15/02/2019 - Παρέμβαση Συνηγόρου του Καταναλωτή σχετικά με τον έλεγχο της νόμιμης άσκησης παροχής υπηρεσιών ύδρευσης από ιδιωτική εταιρεία και τον έλεγχο της ποιότητας του παρεχομένου ύδατος στην περιοχή της Δυτικής Αττικής (Κινέττα)

  14/02/2019 - Αποδεκτή έγινε Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα προς προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας: Αναπροσαρμογή Τιμολογίων Προμήθειας - Ρήτρα Οριακής Τιμής Συστήματος - Ορθή προσυμβατική ενημέρωση Καταναλωτών - Ένταξη ΓΟΣ στη σύμβαση - Παραπλανητικές Πρακτικές (βλ. άρθρα 16-18 Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, άρθρα 2 και 9γ του ν. 2251/1994, όπως ισχύει, άρθρο 2 Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας)

  13/02/2019 - Αποδεκτή έγινε Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα προς Τράπεζα στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών του ν.4224/2013 - Διατύπωση μη κατάλληλης πρότασης

  16/01/2019 - Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα προς την εταιρία ΔΕΗ Α.Ε. σχετικά με τη χρέωση των έγχαρτων λογαριασμών κατανάλωσης


© ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2007